حاج آقای قرائتی نقل می کند:

رفتارى از یک معمار دیدم که مرید او شدم. ایشان را براى قیمت گذارى خانه شهیدى بردند، شخصى به او گفت: اینها خانواده شهید هستند کمى چرب تر قیمت گذاری کن!

گفت: شما مى خواهى بچه هاى شهید لقمه حرام بخورند؟! من هرگز اینکار را نمى کنم!

سایت استاد قرائتی

بیندیشیم!

گاهی قیمت گذاری ناصحیح یک جنس یا مِلک، موجب آلوده و حرام شدن درآمد ما و دیگران  می شود.