وقتی که بازار انتخابات و تبلیغات کاندیداها گرم میشود، زمزمه هایی از گوشه و کنار مبنی بر افشاگریهای سیاسی و اقتصادی به گوش میرسد.

افشاگری یکی از شیوه های جذب رأی در برخی محافل سیاسی است. انباشت موراد فساد و ذخیره آنها برای آینده و بده و بستان های سیاسی و حق السکوت گرفتن شیوه ای رایج در محافل سایسی است.

جای این سؤال باقی است آیا کسی که فسادی اقتصادی، سیاسی و ... را دیده است و در زمان وقوع فساد دم بر نیاورده است، و اکنون که در معرض انتخاب مردم قرار گرفته است، برای تخزیب طرفهای مقابل خودش، دست به افشاگری می زند و یا تهدید به افشاگری می کند؛ آیا چنین کاری کاشف از صداقت و بی گناهی اوست و یا علامت خیانت و فساد خودِ افشاگر نیز هست یا نه؟!

آیا دیدن فساد و دم بر نیاوردن خودش فساد نیست؟!

آیا افشاگری به جهت جذب آراء مردم، نوعی فساد نیست؟!

....................قضاوت با شماست.....................

در این باره از نظرات خود دریغ نفرمایید.