خوردن و آشامیدن عمدی، مُبطِل روزه است، هرچند خوردن و آشامیدن آن چیز معمول نباشد، مانند: خاک و نفت و بنزین.

لطیفه: شخصی بنزین خوردن بود و توی حیاط خانه مُدام دور می‏زد، زنش با اورژانس تماس گرفت و جریان را توضیح داد و گفت شوهرم مُدام توی خانه دور می‏زند، گفتند: نگران نباش! یک مدّت که دور بزند بنزینش تمام می‏شود و خودش از حرکت می‏ایستد!

اگر روزه دار به سبب فراموشی (نمی‏داند روزه است) چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‏اش باطل نمی شود.

اگر شخص روزه‏دار در اثر فراموشی چیزی بخورد، تذکّر دادن به او واجب نیست.

پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 45.