یکى از فضلاء مى گوید:

به محضر آیت الله بهجت (قدّس سرّه) نامه اى نوشتم و از ایشان تقاضا کردم بیان بفرمایند: براى ازدیاد محبت به حضرت حق و ولى عصرعلیه السّلام چه بکنیم؟ در جواب مرقوم فرمودند: 

«گناه نکنید، و نماز اول وقت بخوانید!»