مضمضه کردن، یعنى آب در دهان گردانیدن براى روزه دار جایز است حتى اگر براى غیر وضو، مثل خنک شدن باشد.[i]

اگر هنگام غرغره کردن و مضمضه کردن، آب از حلق پایین رود روزه باطل می‏شود،[ii] ولی اگر پایین نرود اشکال ندارد.

.اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه کردن آب، بى‌اختیار یا از روى فراموشى، آب وارد گلویش مى‌شود؛ نباید مضمضه کند![iii]

اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد؛ باید آب خارجى را از دهان بیرون بریزد ولی بهتر (یا مستحب) است که 
 سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.[iv]

مضمضه زیادِ آب براى روزه‌دار مکروه است.[v][i]. رساله توضیح المسائل (بهجت)؛ ص: 263: مسأله «1346»: مضمضه کردن، یعنى آب در دهان گردانیدن، براى روزه‌دار جایز است حتى اگر براى غیر وضو، مثل خنک شدن باشد، و بهتر است در غیروضو این کار را انجام ندهد، و مستحب است بعد از مضمضه، سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، ولى اگر براى غیر وضوى واجب و غیر مداوا مضمضه یا استنشاق کرد، و بدون اختیار آب در حلق او فرو رفت، بنا بر احتیاط واجب باید قضاى این روزه را بگیرد.

[ii]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 45.

[iii]. توضیح المسائل (امام خمینى)؛ ص: 352، مسأله 1601؛ رساله توضیح المسائل (مکارم)؛ ص: 266، مسألۀ 1425.

[iv]. توضیح المسائل (امام خمینى)؛ ص: 352؛ رساله توضیح المسائل (فاضل)؛ ص: 282؛ رساله توضیح المسائل (شبیرى)؛ ص: 350؛ رساله توضیح المسائل (مکارم)؛ ص: 266.

[v]. توضیح المسائل (امام خمینى)؛ ص: 352؛ رساله توضیح المسائل (فاضل)؛ ص: 282، مسأله 1100؛ رساله توضیح المسائل (شبیرى)؛ ص: 350، مسأله 1699؛ رساله توضیح المسائل (مکارم)؛ ص: 266،مسأله 1425.