طبق نظر همه مراجع معظّم، بر چند دسته روزه واجب نیست:

1) پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن برای آنها مشقّت دارد

2) زن بارداری که گرفتن روزه برای حمل یا خودش ضرر دارد

3) زن شیردهی که گرفتن روزه، برای بچّه یا خودش ضرر دارد

4) بیماری که گرفتن روزه برای او ضرر دارد

5) کسی که بیماری دارد که زیاد تشنه می‏شود و نمی‏تواند تشنگی را تحمّل کند

6) کسی که به سنّ بلوغ نرسیده است

7) زنی که خون حیض و نفاس می‏بیند

8) کسی که به مسافرت می‏رود و در جایی قصد اقامت ده روز نمی‏کند

9) کسی که به جهت ضعف بُنیه گرفتن روزه برای او مشقّت فراوان دارد و غیر قابل تحمّل است

10) کسی که بی هوش است و یا در کما به سر می‏برد

دیوانگان.[i]


[i]. پرسش‏ها و پاسخ های دانشجویی، احکام روزه، ص 30، م 10.