روزه‏های مکروه عبارتند از:

1.  روزه روز عاشورا

2.  روزه روز عرفه برای کسی که او را از خواندن دعا باز می‏دارد

3. روزه مستحبّی میهمان بدون اجازه میزبان

4.  روزه مستحبّی فرزند بدون اجازة پدر و مادر