هرگاه کسی چیزی را در مشت یکی از دستهای خود مخفی کرده باشد، با یک فورمول ریاضی ساده می توان مشت او را باز کرد!

مرحوم ملا احمد نراقی (قدّس سرّه) در کتاب شریف خزائن فرمولی برای یافتن شیء مخفی شده به شرح ذیل ارائه کرده است:

اگر کسى انگشترى‏ یا چیز دیگرى در یک دست گیرد و خواهى بدانى که در کدام دست است، اورا امر کن، که از براى دستى که انگشتر دارد یک عدد زوجى بگیرد و از براى دست خالى یک عدد فردى پس آنرا امر کن که ضرب کند عدد دست راست را در عدد زوجى و حاصل را با عدد دست چپ جمع کند پس مجموع اگر فرد باشد انگشتر در دست راستست و اگر زوج باشد در دست چپ باشد.

خزائن نراقی قدّس سرّه ص 32، با تعلیقات علاّمه حسن زاده آملی دام ظلّه