مرحوم سیّد بن طاووس در کتاب فلاح السّائل آورده است:
روزى حضرت صدّیقه کبرى ، فاطمه زهراء سلام اللّه علیها به محضر مبارک پدر بزرگوار خود، رسول گرامى اسلام صلّلى اللّه علیه و آله وارد شد؛ و اظهار داشت : اى پدر جان ! جزاى آن دسته از مردان و یا زنانى که نماز را سبک مى شمارند، چیست ؟
پیامبر خدا صلوات اللّه علیه فرمود: دخترم ، فاطمه جان ! هرکس نماز را سبک شمارد و به شرائط و دستورات آن بى اعتنائى نماید، خداوند او را به پانزده نوع عقاب ، مجازات مى گرداند:

شش نوع آن در دنیا، سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن ، سه نوع در قبر و سه نوع دیگر در قیامت آن هنگامى که از قبر بر انگیخته شود خواهد بود.
اما شش بلای دنیوی: 
1-خداوند برکت از عمرش بر می دارد.
2-خداوند برکت از روزیش بر می دارد.
3-از چهره اش نشانه نیکوکاران برداشته می شود.
4-هر کار خیری کند پذیرفته نمی شود و پاداشی ندارد.
5-دعایش مستجاب نمی شود.
6-از دعای نیکوکاران بهره ای ندارد.
و اما سه بلای که در هنگام مردنش می باشد:
1-با ذلت و خواری می میرد
2-با تشنگی می میرد.
3-با گرسنگی از دنیا می رود.
و حالت عطش او گماشته می شود که او را فشار دهد و اذیت کند.
سه بلا که در قبر به او می رسد:
1-ملکی در قبر به او گماشته می شود که او را فشار دهد و اذیت کند.
2-قبر برایش تنگ می شود «فشار قبر»
3-قبرش تاریک و در ظلمت است و همچنین وحشتناک.
سه بلایی که در قیامت است:
1-ملکی او را به صورت می کشاند.
2-در حسابش سختگیری می شود.
3-خداوند نظر به او نمی کند و او را پاکیزه نمی کند و برایش عذاب دردناکی است.

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 22