«مِشکال» برنامه ای است که برای اعراب گذاری متون عربی طراحی شده و از اینجا قابل دریافت است.

دریافت نرم افزار