از آنجا که در ایّام عید نوروز بازار عیدی دادن و عیدی گرفتن خیلی داغ است، برخی ممکن است بخواهند پول نو را با قیمت بیشتری به دیگران بفروشند؛ لذا باید دانست که فروش اسکناس‏های نو و خُرده با قیمت بیشتر طبق نظر اکثر مراجع تقلید جایز است و فقط آیت الله بهجت (قدّس سرّه) این کار را جایز نمی‏دانند.

منبع: رساله دانشجویی، ص 367، پرسش 607.